Home

Toimintaperiaatteet

Perhetukikeskus Metsäkoto ja Metsäkodon lastensuojelulaitos Rinnekoto vastaavat toimintaperiaatteiltaan ja hoitoideologialtaan ajankohtaisiin perheiden ongelmiin, lastensuojelullisiin tarpeisiin ja vaativiin kasvatuksellisiin haasteisiin. Virikkeellinen, kodinomainen ympäristö sekä ongelmia ylläpitävien tekijöiden käyttäytymistieteellinen tarkastelu muodostavat käytös-, sopeutumattomuus- tai psyykkisin häiriöin oirehtiville lapsille, nuorille ja perheille elämänhallintaa ja motivaatiota kartuttavan kasvatuksellisen, kuntouttavan ja hoidollisen viitekehyksen. Ongelmatilanteiden ennalta ehkäisy ja jo vihjeisiin puuttuminen on osa ammatillista osaamistamme.

Jokaiselle lapselle, nuorelle ja perheelle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka perustuu kokonaistilanteen arviointiin, tarpeiden kartoitukseen sekä tavoitteiden asetteluun. Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä perheen ja maksajatahon kanssa. Kuntoutukselle tai hoidolle sovitaan konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista voidaan arvioida yhdessä jakson jälkeen.

Lastensuojelulaitoksen lapsilla ja jälkihuoltonuorilla peruskoulun suorittaminen, ammattiopintoihin valmentautuminen ja työharjoittelu ovat keskeisellä sijalla, samoin kuin lisääntyvään vastuunottokykyyn, itsehillintään ja -hallintaan tähtäävien toimintojen kehittäminen. Kasvatusyhteisö mahdollistaa ongelmanratkaisutaitojen harjoittelun, arjen perustaitojen harjoittamisen sekä itsenäistymisen edellytyksenä olevien käyttäytymismallien toteuttamisen käytännössä. Kasvattajien tehtävänä on saada nuori pohtimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia optimistisesti, pelottomasti ja realistisesti. Nuoren omien tavoitteiden selvittäminen ja ylläpitäminen ovat olennaisia seikkoja. Monipuoliset vapaa-ajan aktiviteetit ja harrastukset ovat vaativan arkityön vastapainona ja elämää rikastuttavina oheisvaikuttajina kasvatustyössä.

Toimintaperiaatteet tiivistettynä:

1. Ei-toivotusta käytösmallista poisoppiminen
2. Koulunkäynnin ja jatko-opiskelun turvaaminen
3. Työelämään suuntautuminen
4. Kasvatusyhteisön normiston ymmärtäminen
5. Yhteiskunnan normiston ymmärtäminen
6. Kasvatukselliset ja terapeuttiset keskustelut (yksilö- ja ryhmäterapiat)
7. Arjen struktuurissa eläminen
8. Oman tilanteen läpikäyminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen
9. Riippuvuusongelmista vapautuminen
10.Sosiaalisten taitojen harjoittaminen

Rinnekoto tarjoaa virikkeellisen kasvuympäristön, jossa on vahvat rajat ja turvallinen ilmapiiri. Lapsi voi siellä ansaita luottamusta ja kokea aikuisen kokonaisvaltaista vastuunottoa tilanteesta. Ammatilliset aikuiset tarjoavat korvaavia kokemuksia tulevaisuuden rakentamisen pohjaksi.

Perhetukikeskuksen perheillä on tavoitteena luoda uudenlaisia arjen toimintatapoja, jotka mahdollistavat paremman vuorovaikutuksen perheen jäsenten kesken, lapsille turvallisen kasvuympäristön ja perheelle sopeutumisen vallitseviin yhteiskunnallisiin toimintamalleihin. Kuntoutujakson aikana harjoitellaan systemaattisesti arjen toimintoja ja niiden soveltamista ohjatusti oman kodin arkeen.

Toimintaperiaatteet tiivistettynä:

1. Ei-toivotusta käytösmallista poisoppiminen
2. Työelämään suuntautuminen
3. Hyväksyttyjen kasvatusnormistojen käyttöönotto
4. Yhteiskunnan normiston ymmärtäminen
5. Kasvatukselliset ja terapeuttiset keskustelut (yksilö- ja ryhmäterapiat)
6. Arjen struktuurin harjoittelu
7. Oman perheen tilanteen läpikäyminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen
8. Riippuvuusongelmista vapautuminen
9. Sosiaalisten taitojen harjoittaminen