Home

Lastensuojelulaitos Rinnekoto

Rinnekoto on tavoitteellisen kasvatukseen, koulunkäynnin tukemiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun erikoistunut 10-17 -vuotiaille, huostaanotetuille lapsille tarkoitettu seitsemän paikkainen, vaativan hoidon lastensuojelulaitos. Rinnekoto on suunnattu lapsille, joilla voi olla sosiaalisten sijoitusperusteiden lisäksi erityishuomiota ja -hoitoa vaativia ongelmia, kuten koulunkäyntiongelmia, käytöshäiriöitä ja/tai psyykkisiä ja neurologisia oireita.

Uutena toimintana olemme vuoden 2016 alusta pystyneet tarjoamaan lastensuojelulaitoksen palveluita myös turvapaikanhakija nuorille. Teemme Söörmarkun ryhmäkodin kanssa, joka ei ole lastensuojelulaitos, kiinteää yhteistyötä ja heidän ammattitaitonsa on myös Rinnekodon käytössä

Rinnekodon työyhteisö koostuu kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisista, kuten psykiatrisista sairaanhoitajista, sosionomeista ja lähihoitajista. Terapeuttina toimii kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (VET) suuntautunut psykoterapeutti. Arjessa lasten tukena ovat neuropsykiatrinen valmentaja ja päihdeohjaaja. Lisäksi käytössä ovat psykologin ja tulkin palvelut.

Työyhteisössä on käytössä kognitiivisen käyttäytymisterapian työote, jonka pääperiaatteena on lapsen elämän kokonaistilanteen huomioonottaminen. Tämä tarkoittaa lapsen toiminnan havainnointia, ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumista, toiminnan ohjaamista ja erilaisten taitojen harjoittelua.

Toimintatapojamme ovat esimerkiksi:

 1. mallintaminen; talon- ja yhteiskunnan yhteiset säännöt, normit ja lait sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot, joiden oppimisessa henkilökunta on mallina.
 2. asioihin tarttuminen heti, myönteisessä hengessä. Välitön positiivinen palaute, tilanneanalyysi ja oman toiminnan vaikutus tilanteen kehittymiseen ja kriisiytymiseen.
 3. korvaavien ja itsetuntoa tukevien kokemusten tarjoaminen, kuten oma harrastus tunteiden käsittelykeinona.
 4. osallistuminen kaikkeen tekemiseen iän, kykyjen ja voinnin mukaan.
 5. ART(Aggression Replacement Training®), nuorille suunnattu ryhmämuotoinen sosiaalisten taitojen harjoittelumenetelmä. Tavoitteena on kehittyä moraalisessa ajattelussa, oppia itsehillintää ja sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen arjessa.


  Toimintaperiaatteet tiivistettynä:
  1. Ei-toivotusta käytösmallista poisoppiminen
  2. Arjen struktuurissa eläminen
  3. Koulunkäynnin ja jatko-opiskelun turvaaminen
  4. Kasvatusyhteisön normiston hyväksyminen
  5. Yhteiskunnan normiston ymmärtäminen
  6. Oman tilanteen läpikäyminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen
  7. Sosiaalisten taitojen harjoittelu
  8. Kasvatukselliset ja terapeuttiset keskustelut (ART, yksilökeskustelu)
  9. Riippuvuusongelmista vapautuminen
  10. Työelämään suuntautuminen

Yksilö tai perhevalmennuksena arjen kasvatustyössä annamme neuropsykiatrista valmennusta. Valmennus on lastensuojelun asiakasperheille tarkoitettu yksilöllinen, intensiivinen ja strukturoitu työmuoto, jonka tavoitteena on saada nuoren ja tämän perheen elämä hallintaan. Neuropsykiatrinen valmennus, kohdentuu ADHD, asperger tai näihin rinnastettaviin neuropsykiatrisiin diagnoosin saaneisiin tai siitä oireileviin henkilöihin. Valmennus sopii kaikenikäisille.
Lapsella on myös mahdollisuus saada terapiaa erillisen sopimuksen mukaan.

Sijoituksen aikana tiiviillä yhteydenpidolla ja vanhempien ohjauksella, pyrimme integroimaan laitoksen ja kodin yhteistyötä kasvatusasioissa. Hyvä yhteistyö perheen kanssa mahdollistaa lapselle turvallisuuden tunteen sijoituksen aikana.
Perhe voi tarvittaessa vierailla ja yöpyä lastensuojelulaitoksessa. Näin pyrimme tukemaan perhekeskeisyyttä, vaikka perheen nuori olisikin sijoitettuna. Tavoitteenamme on perheyhteyden säilyttäminen ja sen mahdollinen eheyttäminen.

Riittävän aikaisin ennen sijoituksen päättämistä Rinnekodossa aloitamme perhetyön lapsen kotiin, jolloin voidaan tarjota vanhemmille kasvatuksellista ohjausta, joka suunnitellaan perheen yksilöllisiin tarpeisiin perustuen. Tällä pyrimme toteuttamaan mahdollisimman hyvän ja onnistuneen kotiuttamisen lapselle ja antamaan työvälineitä vanhemmille arjen haasteisiin.

Teemme myös itsenäistyvän nuoren kohdalla jälkihuoltotyötä, jolloin nuoren tuki ulottuu nuoren omaan elämään laitossijoituksen päätyttyä.

Edellä mainittuihin prosesseihin pystymme vastaamaan intensiivisen perhetyön, jälkihuollon perhekuntoutuksen, perheterapian, yksilöterapian, neuropsykiatrisen valmennuksen sekä päihdetyön keinoin.


Rinnekodon toiminnanjohtaja
Minna Vuohelainen
+358(0) 44 375 3697
minna.vuohelainen@metsakoto.fi

Vastaava ohjaaja
Hennariikka Rosenqvist
+358(0) 50 324 9830
hennariikka.rosenqvist@metsakoto.fi

Ohjaajat
+358(0) 44 375 3699
rinneohjaajat@metsakoto.fiKiireelliset sijoitukset

Kiireellisissä sijoituksissa ole ystävällinen ja ota yhteyttä Minnaan p. 044-375 3697.
Voit ottaa yhteyttä myös suoraan ohjaajiin p. 044-375 3699 Rinnekoto